Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Copyright van deze website
De intellectuele rechten van de gehele website en de informatie die zij bevat, zijn eigendom van eb-lease, tenzij andersluidende vermelding. Elke reproductie van de website, of onderdelen ervan, met inbegrip van individuele webpagina's, is verboden.

De beveiliging van uw gegevens
Eb-lease heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via deze website.

Eb-lease heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om deze website en haar inhoud naar best vermogen te beschermen tegen onrechtmatige toegangsverschaffing, verlies en wijziging van uw persoonlijke gegevens, rekeningensaldi en bewegingen. Wij hebben eveneens de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de door u aan ons doorgestuurde informatie te beveiligen tegen verlies, onderschepping en wijziging.

Aansprakelijkheid
Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door eb-lease. Het kan echter altijd voorkomen dat er zich onvolkomenheden voordoen.

Behoudens bewezen opzet of grove fout van één van haar aangestelden, aanvaardt eb-lease geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade bij de bezoeker van onze site die het gevolg is van, onder meer, technische storingen, technische onvolmaaktheden of gevallen van informaticacriminaliteit, en dit ongeacht of de oorzaak daarvan te wijten is aan de uitbater van de website, aan het transmissiesysteem of aan onrechtmatige toegangsverschaffing tot het informaticasysteem van de website.

De inhoud van en de informatie die wordt vertoond op de webpagina's wordt bijgewerkt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen. Eb-lease aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de actualiteit, de accuraatheid, de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de inhoud, noch betreffende fouten of weglatingen in de inhoud van en de vertoonde informatie op deze website.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormt de verstrekte informatie geen voorstel voor bank- en/of verzekeringsdiensten of bankproducten. Voor een voorstel dient u zich te wenden tot het kantorennet van eb-lease.

De bepalingen van het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van eb-lease zijn onverminderd van toepassing op alle diensten en verrichtingen aangeboden via deze website.

De Belgische rechtbanken zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Geografische zone van dienstverlening
Beleggingen, bankproducten en bankdiensten

Eb-lease aanvaardt dat zowel rijksinwoners als niet-rijksinwoners inschrijven op alle producten en diensten die de bank aanbiedt aan haar klanten, mits voorlegging van de wettelijke identiteitsbewijzen en mits persoonlijke verschijning aan onze loketten.

Kredietverlening
Eb-lease beperkt haar kredietverlening tot natuurlijke personen met domicilie in België, tot rechtspersonen opgericht naar Belgisch recht en met maatschappelijke zetel op het Belgisch grondgebied, en tot in België gevestigde bijkantoren of dochtermaatschappijen van in het buitenland opgerichte rechtspersonen. Op alle kredietcontracten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.